Medlemskap

Kraven för medlemskap i SFOS är stränga och anpassade till internationell nivå.

Krav och regler

Till medlem i föreningen får antas skadeexpert, om denne:
  • Uppfyller de teoretiska kompetenskrav, som fastlagts av styrelsen
  • Har minst fem års praktisk erfarenhet av utredning, värdering och/eller reglering av skador inom företags- och industriförsäkring, sjö- och transportförsäkring eller personförsäkring
  • Är fristående från försäkringsgivare­
  • Erhåller sina uppdrag huvudsakligen direkt eller indirekt från försäkringsgivare
  • Inte förmedlar försäkring
  • Inte förmedlar andra uppdrag eller tjänster i samband med sin yrkesutövning utöver vad som ingår i skadehanteringsuppdraget­ eller honom närstående
  • Inte är styrelseledamot i försäkringsbolag och ej heller har ägarintresse eller är styrelseledamot i företag, som anlitas i samband med skadehanteringen och
  • Även i övrigt bedöms lämplig att vara yrkesmässigt verksam som oberoende skadeexpert
Vidare skall medlem ha giltig ansvarsförsäkring för sin verksamhet. För medlem gäller dessutom etiska regler som noggrant reglerar hur en oberoende skadeexpert skall uppträda i förhållande till parterna i ett skadeärende. Läs mer om etiska regler under rubriken stadgar. Vill du ansöka om medlemsskap?