Om SFOS

SFOS - Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter bildades 1994

Föreningens ändamål är bland annat att ”upprätthålla en yrkesskicklig kår av oberoende skadeexperter och att verka för att kompetensen hos medlemmarna motsvarar god internationell standard inom skadehantering.

Oberoende skadeexpert

En oberoende skadeexpert utreder skador, diskuterar och förhandlar med alla involverade parter och avger rekommendation till försäkringsbolaget avseende ersättningen. Det finns många fördelar med en oberoende skadeexpert: – har dokumenterade specialistkunskaper – är opartisk och fristående – är alltid tillgänglig – verkar många gånger i en internationell ”miljö” och har internationella erfarenheter – kostnaderna belastar skadan Anlita en medlem i SFOS!

Våra medlemmar

Medlemmar i SFOS har minst fem års praktisk erfarenhet av utredning, värdering och/eller reglering av skador inom företags- och industriförsäkring, sjö- och transportförsäkring eller personförsäkring – En giltig ansvarsförsäkring för sin verksamhet.

Internationella kontakter

Internationellt pågår en harmoniering inom EU vad avser utbildning och kvalifikationer inom fristående skadehantering. Detta arbete sker i FUEDI - The Federation of Loss Adjusting Experts - vilket är en sammanslutning av nationella, fristående skaderegleringsföreningar med medlemmar från för närvarande sju EU-länder. I denna församling har begreppet "Loss Adjusting Expert" skapats. I Sverige har genom S F O S arbete kontakt etablerats med FUEDI för erfarenhetsutbyte och som förberedelse för eventuellt framtida medlemskap. Även med engelska CILA - The Chartered Institute of Loss Adjusters har SFOS mycket goda förbindelser.

Styrelse

Ordförande • Pia Lundberg Ordinarie Ledamot • Lars Forsberg • Johans Olsson Suppleant • Ulf Lindohf • Håkan Leste