Stadgar

Stadgar antagna 1994-10-26, med ändringar beslutade vid årsmöte 2009-03-24

Ändamål och organisation

1. Föreningens namn är "Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter" (Swedish Association of Independent Loss Adjusting Experts - SAILA) Med oberoende skadexpert förstås fysisk person, som yrkesmässigt åtar sig att opartiskt utreda och värdera skador samt att lämna uppdragsgivaren motiverad rekommendation till skadersättning. 2. Föreningen är en ideell förening och har till ändamål
  • att upprätthålla en yrkesskicklig kår av oberoende skadeexperter.
  • 
att verka för att kompetensen hos föreningens medlemmar motsvarar god nationell och internationell standard inom skadehantering.
  • 
att verka för sammanhållning och samförstånd mellan medlemmar samt utveckling på nationell och internationell basis.
  • 
att tillvarata medlemmarnas yrkesintressen.
3. Föreningens organ är styrelsen och föreningsstämman (härefter benämnd årsmötet). 4. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

Medlemskap

5. Medlem är fysisk person, som uppfyller kraven på medlemskap i föreningen enligt punkt 6 nedan.

Om antagande av medlem

6. Till medlem i föreningen får antas skadeexpert, om denne,
  • uppfyller de teoretiska kompetenskrav, som fastlagts av styrelsen
  • har minst fem års praktisk erfarenhet av utredning, värdering eller reglering av skador inom sak- eller personförsäkring
  • är fristående från försäkringsgivare¬ 
• erhåller sina uppdrag huvudsakligen direkt eller indirekt från försäkringsgivare
  • 
inte förmedlar försäkring ¬ 
• inte förmedlar andra uppdrag eller tjänster i samband med sin yrkesutövning utöver vad som ingår i skadehanteringsuppdraget om denne eller närstående
  • inte är styrelseledamot i försäkringsbolag och ej heller har ägarintresse eller är styrelseledamot i företag, som anlitas i samband med skadehanteringen och om denne
  • 
även i övrigt bedöms lämplig att vara yrkesmässigt verksam som oberoende skadeexpert.
Vidare skall medlem ha giltig ansvarsförsäkring (innefattande skydd för ren förmögenhetsskada) för sin verksamhet. 7. Föreningens styrelse meddelar närmare föreskrifter om de utbildningskrav, som gäller för att bli antagen som medlem. 8. Beslut om antagande av medlem i föreningen fattas av styrelsen efter ansökan som skall ske på blankett som fastställs av styrelsen. Styrelsen får utöver de upplysningar och handlingar som skall lämnas eller åtfölja ansökningen inhämta de ytterligare upplysningar som anses erforderliga för att bedöma sökanden. Styrelsen skall skriftligen underrätta medlemmarna om de ansökningar som inkommit med angivande av tid, ej kortare än fyra veckor, inom vilken medlemmarna kan inkomma med skriftliga yttranden. Beslut om antagande av medlem i föreningen eller avslag av medlemsansökan skall utan dröjsmål meddelas sökanden samt medlemmarna. Vid avslag skall den sökande underrättas om skälen härför.

Etiska regler

9. Medlem skall utföra sitt uppdrag på ett omsorgsfullt, opartiskt och objektivt sätt med iakttagande av god skadehanterarsed. 10. Medlem skall iaktta tystnadsplikt om vad som kommer honom till kännedom om personliga och ekonomiska förhållanden hos såväl uppdragsgivare, försäkringstagare som skadelidande. 11. Medlem skall behandla information och dokumentation i skadehanteringen på ett konfidentiellt sätt. 12. Medlem får ej uppbära ersättning, provision eller dylikt för förmedling av uppdrag av typen återanskaffning av egendom, sanering etc i samband med reglering av skada. 13. Pengar och andra tillgångar som medlem eller företag, som medlem är anställd i, får hand om för annans räkning i samband med sin yrkesverksamhet skall hållas avskilda från egna medel.

Disciplinärt förfarande

14. Disciplinfrågor prövas och avgörs av styrelsen som därvid äger besluta om erinran, varning eller uteslutning. Vid sin prövning av disciplinfråga får styrelsen begära de upplysningar och införskaffa de handlingar som behövs för utredningen av disciplinärendet. Innan styrelsen fattar beslut om disciplinär åtgärd skall berörd medlem ges tillfälle att skriftligen eller muntligen själv eller genom ombud yttra sig i ärendet. I styrelsens beslut om erinran, varning eller uteslutning skall anges skälen härför. Uteslutning får tillgripas om medlem allvarligt eftersätter iakttagandet av föreningens stadgar. I övriga fall må påföljden stanna vid erinran eller varning. Beslut i disciplinärenden skall skriftligen delges berörd medlem. Beslut om uteslutning ur föreningen skall dessutom snarast meddelas föreningens medlemmar.

Om titel och logotype

15. Medlem i föreningen äger vid sin titel tillägga "Medlem av Svenska Föreningen för Oberoende Skadeexperter" eller "Medlem av SFOS". Medlem äger därtill i sin korrespondens och marknadsföring bruka föreningens logotype. Medlem äger alternativt använda de engelska benämningarna: "Member of SAILA" alt. "Member of the Swedish Association of Independent Loss Adjusting Experts".

Om styrelsen

16. Föreningens styrelse består av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter, som samtliga skall vara medlemmar i föreningen. Dessa utses på ordinarie årsmöte. Ordföranden utses för två år, övriga ledamöter för ett år. 17. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare jämte övriga befattningshavare som erfordras för löpande göromål. 18. Styrelsen är beslutsför när tre ledamöter (eller minst en ledamot och två tjänstgörande suppleanter) är närvarande. Vid beslut om uteslutning av medlem krävs att styrelsen är enig om beslutet. Vid övriga beslut i styrelsen krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 19. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller på begäran av styrelseledamot. 20. Styrelseledamot och suppleant får inte röja vad han under fullgörande av sitt uppdrag i styrelsen erfarit om enskilds förhållanden. 21. Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. 22. Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning samt av föreningens räkenskaper skall på årsmötet utses en auktoriserad revisor jämte en suppleant. Föreningens förvaltningsberättelse jämte balansräkning och resultaträkning skall överlämnas till revisor senast den 31 mars. Revisor skall senast den 15 april till styrelsen avlämna en till årsmötet ställd berättelse över styrelsens förvaltning under föregående räkenskapsår samt därvid tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet

23. Kallelse och föredragningslista jämte årsredovisning och revisionsberättelse skall sändas ut till medlemmarna minst fyra veckor före den dag årsmötet skall hållas. 24. Årsmötet skall hållas senast under juni månad. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av två justeringsmän. 4. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat. 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 7. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer. 10. Val av ordförande. 11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 12. Val av revisor och revisorssuppleant. 13. Val av ledamöter till valberedningen. 14. Fastställande av inträdes-, års- och serviceavgift för kommande verksamhetsår. 15. Övriga frågor som medlem på nedan föreskrivet sätt hänskjutit till årsmötet. Medlem som önskar få ärende behandlat på årsmötet skall framställa begäran därom till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall uppta sådant ärende på årsmötets föredragningslista under punkt 15 och ärendet skall delges medlemmarna före årsmötet. 25. Medlemmarna skall kallas till extra stämma när det begärs av styrelsen, revisorerna eller minst en fjärdedel av medlemmarna. Föredragningslista till extra stämma skall tillställas medlemmarna minst två veckor före den dag stämman skall hållas. 26. Vid årsmöte och extra stämma gäller att endast ärende som upptagits på föredragningslistan får göras till föremål för beslut om inte närvarande medlemmar med två tredjedels majoritet medger att beslut får fattas även i annat ärende. 27. Vid årsmöte och extra stämma har varje medlem en röst. Omröstning skall vara sluten om medlem begär det. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Rösträtt får utövas av medlem personligen eller genom annan medlem som ombud med skriftlig fullmakt, varvid medlem icke äger rätt företräda mer än två medlemmar.

Avgifter

28. Medlem i föreningen skall erlägga års- och serviceavgift. Vid inträde i föreningen erläggs inträdesavgift. Dessa avgifter fastställs på årsmöte eller extra stämma.

Uteslutning av medlem

29. Medlem, som inte uppfyller stadgarnas krav för medlemskap i föreningen skall uteslutas. Medlem, som inte betalar fastställda avgifter senast tre månader efter avisering kan uteslutas. Beslut fattas av styrelsen.

Medlems utträde

30. Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall hos styrelsen skriftligen säga upp sitt medlemskap senast tre månader före kalenderårs utgång. Utträdande medlem är skyldig att erlägga fastställda avgifter till slutet av det år medlemskapet upphör.

Ändring av stadgar

31. Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om detta fattas antingen med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum, av vilka en skall vara ordinarie, eller vid ordinarie årsmöte med minst två tredjedels majoritet.

Upplösning av förening

32. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar fördelas mellan medlemmarna